Εργαλείο Συγκριτικής Αξιολόγησης του Αποτυπώματος Φύλου

Τα ευρήματα από την έρευνά μας χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την ανάπτυξη ενός διαδραστικού εργαλείου αξιολόγησης για τις σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη συγκριτική αξιολόγηση των τρεχουσών πολιτικών τους για το φύλο. Επισημαίνονται οι τομείς βελτίωσης και ο τρόπος αντιμετώπισής τους (π.χ. ποιες είναι οι θεσμικές αλλαγές, η κατάρτιση κ.λπ.). Τα αποτελέσματα από αυτό το εργαλείο αντιστοιχούν επίσης στον Χάρτη «Φύλο +», δείχνοντας στο θεσμικό όργανο τον βαθμό στον οποίο πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επίτευξη Ισότητας των Φύλων.

© 2020 by Gender+.